α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Właściwości szczepu/komentarz Referencje
101 DBY747 Saccharomyces cerevisiae trp leu his ura restricted L Samson EMBO J.1990.9:4569-4575
102 JC8901 Saccharomyces cerevisiae trp leu his restricted L Samson isogenic to the strain DBY747 EMBO J.1990.9:4569-4575
103 JC8901 ump1 Saccharomyces cerevisiae leu his restricted Justyna McIntyre isogenic to the strain DBY747
104 MKP-o Saccharomyces cerevisiae leu his ura ade lys trp canR restricted B Demple it should be diluted in water not in NaCl PNAS USA.1990. 87(11):4193-4197
105 DRY373 Saccharomyces cerevisiae leu his ura ade lys trp restricted B Demple it should be diluted in water not in NaCl, isogenic to the strain MKP-o. PNAS USA.1990. 87(11):4193-4197
106 LP3041-6D Saccharomyces cerevisiae leu ura trp restricted Prakash Mol.Cel.Biol 1993 7757-7765
107 WCG4a Saccharomyces cerevisiae ura leu his restricted D Wolf J.Biol.Chem.1993(268)5115-5120
108 WCG4a ump1 Saccharomyces cerevisiae leu ura his kanR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
109 WCG4a pre1-1 Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf isogenic to the strain WCG4a
110 WCG4a pre2-1 Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf isogenic to the strain WCG4a
111 WCG4a pre2-2 Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf isogenic to the strain WCG4a
112 YHI29/4 Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf isogenic to the strain WCG4a JBC. 1997, 272 (40): 2520-2529
113 YUS4 Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf isogenic to the strain WCG4a JBC. 1997, 272 (40): 2520-2529
114 YUS1 Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf isogenic to the strain WCG4a JBC. 1997, 272 (40): 2520-2529
115 YWH24 Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf isogenic to the strain WCG4a JBC. 1997, 272 (40): 2520-2529
116 WCG4-11/22a Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf isogenic to the strain WCG4a
117 YHI29/W Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf Mol.Microbiol. 1996, 1197-1206
118 YHI29 ump1 Saccharomyces cerevisiae leu ura his kanR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain YHI29/W
119 YHI29/14 Saccharomyces cerevisiae leu ura his restricted D Wolf isogenic to the strain YHI29/W Mol. Mocrobiol. 1996:1197-1206
120 MHY501 Saccharomyces cerevisiae leu ura his trp lys restricted T Gilon Mol.Micribiol. 1996.1197-1206
121 MHY501 ump1 Saccharomyces cerevisiae leu ura his lys restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain MHY501
122 MHY622 Saccharomyces cerevisiae ura his trp lys restricted T Gilon isogenic to the strain MHY501 Mol.Micribiol. 1996.1197-1206
123 CL1265-7c Saccharomyces cerevisiae arg leu ura his trp restricted C W Lawrence Morrison et all.(1989) J.Bact. 171,5659-5667
124 CL1212-7D Saccharomyces cerevisiae arg leu ura his trp restricted C W Lawrence
125 BY4741 Saccharomyces cerevisiae his leu met ura kanR restricted commercial
126 FF17833 ump1 Saccharomyces cerevisiae his leu ura lys restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain FF17833
127 CD183 ump1 Saccharomyces cerevisiae his leu lys restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain FF17833
128 C10-2A α Saccharomyces cerevisiae ade his leu trp ura restricted R Rothstein Genetics 147:15557-1568;1997
129 C10-15 a Saccharomyces cerevisiae ade trp his leu ura restricted R Rothstein Genetics 147:15557-1568;1997
130 C17-1A a Saccharomyces cerevisiae ade trp his leu restricted R Woodgate isogenic to the strain C10-15a Genetics 147:15557-1568;1997
131 C17-2B α Saccharomyces cerevisiae ade his leu trp restricted R Woodgate isogenic to the strain C10-2A α Genetics 147:15557-1568;1997
132 C10-10A α Saccharomyces cerevisiae ade leu trp ura restricted R Woodgate isogenic to the strain C10-2A α Genetics 147:15557-1568;1997
133 C10-16Da Saccharomyces cerevisiae ade leu trp ura canR restricted R. Woodgate isogenic to the strain C10-15a. Genetics 147:15557-1568; 2000
134 C22-4c α Saccharomyces cerevisiae ade leu trp ura restricted R Woodgate isogenic to the strain C10-2A α Genetics 147:15557-1568;1997
135 C22-16A a Saccharomyces cerevisiae ade trp ura leu restricted R Woodgate isogenic to the strain C10-15a Genetics 147:15557-1568;1997
136 M34 α Saccharomyces cerevisiae ade trp ura his restricted R Woodgate isogenic to the strain C10-2A α Genetics 147:15557-1568;1997
137 M34 a Saccharomyces cerevisiae ade trp ura his restricted R Woodgate isogenic to the strain C10-15a Genetics 147:15557-1568;1997
138 W 303a Saccharomyces cerevisiae ade trp leu ura his restricted T D Petes
139 WCG4a cta1 Saccharomyces cerevisiae leu his restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain WCG4a
140 AMY 125 Saccharomyces cerevisiae ade trp leu ura his restricted T D Petes PNAS 2000 97(1)::250-255
141 AMY 125 rad30 Saccharomyces cerevisiae ade trp leu ura his kanR restricted T D Petes isogenic to the strain AMY125 PNAS 2000 97(1)::250-255
142 AMY 125 ump1 Saccharomyces cerevisiae ade leu ura his restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain AMY125
143 AMY 125 rad30 ump1 Saccharomyces cerevisiae ade leu ura his kanR restricted Adrianna Skoneczna isogenic to the strain AMY125
144 3A Saccharomyces cerevisiae ura trp arg restricted Marek Skoneczny
145 GC1-8B (302) Saccharomyces cerevisiae ura trp leu restricted Marek Skoneczny
146 GC1-8B (627) Saccharomyces cerevisiae ura trp leu restricted Marek Skoneczny
147 RCY308-3P Saccharomyces cerevisiae his trp leu ade restricted T D Petes
148 RCY143-2c Saccharomyces cerevisiae trp leu ade restricted T D Petes
149 IWY50 Saccharomyces cerevisiae leu trp restricted Prakash isogenic to the strain LP3041-6D Mol.Cel.Biol 1993 7757-7765
150 LP3041-6D ump1 Saccharomyces cerevisiae leu ura restricted Adrianna Skoneczna
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie