α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

wskazówki do wypełniania formularza
Nr w bazie*:
Nazwa plazmidu*:
Gatunek*:
Szczep*:
Genotyp*:
Sekwencja plazmidu*:
Konstrukcja:
Plasmid properties/Comments:
Mapa plazmidu:
File format only - jpg, png, gif, pdf, tiff
Wybór markera:
Stężenie antybiotyku:
Wielkość plazmidu:
Origin replikacji/grupa niezgodności:
Host range:
Inne elementy genetyczne:
Właściwości szczepu / komentarz:
Autor*:
Dostępność*:
Patent:
Osoba deponująca*:
Instytucja/wydział*:
Studenci są zobowiązani do podania nazwiska/adresu e-mail swojego opiekuna/promotora pracy doktorskiej
Data zdeponowania:
Referencje:
Storage details:
Data wysiania szczepu:
Odczyt danych z pliku