α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Number in base Taxonomy Isolant Detailed description of the source Culture conditions Genotype Isolated by Depositor Strain Properties/Comments References
101 Cryobacterium sp. MZ9 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, BGAL, BGLUC, AMANN
102 Psychrobacter sp. MZ12 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak URE, EST4, EST8, LEU, PHAC,
103 Psychrobacter sp. MZ13 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak CIT, OX, EST4, EST8, LIP14, LEU, PHAC
104 Arthrobacter sp. MZ15 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, MAL, MLT, CIT, PAC, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, AGLUC, AMANN
105 Arthrobacter sp. MZ16 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, PNG, GLU, MNE, NAG, MAL, GNT, CIT, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC, NACET, AMANN
106 Arthrobacter sp. MZ18 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, AMANN
107 Arthrobacter sp. MZ23 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, AMANN
108 Pseudomonas sp. MZ24 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC
109 Arthrobacter sp. MZ27 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, AMANN
110 Arthrobacter sp. MZ29 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC, AMANN
111 Arthrobacter sp. MZ32 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, NACET, AMANN
112 Arthrobacter sp. MZ37 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, NACET, AMANN
113 Arthrobacter sp. MZ38 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, AMANN
114 Arthrobacter sp. MZ40 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, PNG, GNT, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, AGLUC, AMANN
115 Arthrobacter sp. MZ46 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, AMANN
116 Oxalobacteraceae bacterium W4 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, GLU, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGAL, BGLUC
117 Flavobacterium sp. W8 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, MNE, NAG, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, NACET, AFUC
118 Flavobacterium sp. W11 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, MNE, NAG, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGAL, AGLUC, NACET
119 Flavobacterium sp. W12 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, MNE, NAG, MAL, CIT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, NACET, AFUC
120 Arthrobacter sp. W13 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, PNG, GLU, MNE, MAL, GNT, MLT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC, AMANN
121 Leifsonia sp. W14 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, AGLUC, NACET
122 Arthrobacter sp. W19 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, AMANN
123 Psychrobacter sp. W20 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, BGLUR
124 Psychrobacter sp. W20 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, BGLUR
125 Planococcus sp. W27 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, GLU, MAN, NAG, MAL, GNT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, CYS, CHY, AGLUC
126 Polaromonas sp W28 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC
127 Arthrobacter sp. W29 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, GNT, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, NACET
128 Arthrobacter sp. W30 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, PNG, GLU, MNE, MAL, GNT, MLT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, BGAL, AGLUC, AMANN
129 Arthrobacter sp. W32 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, PNG, MAL, MLT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, BGLUR, AGLUC, AMANN
130 Hymenobacter sp. W33 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, NACET, AFUC
131 Arthrobacter sp. W35 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, URE, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC, AMANN, AFUC
132 Arthrobacter sp. W37 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GEL, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, AMANN
133 Arthrobacter sp. W38 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MAL, GNT, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, NACET
134 Arthrobacter sp. W39 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, MLT, CIT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGLUR, AMANN
135 Arthrobacter sp. W40 Soil, Windy Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGLUR, AMANN
136 Flavobacterium sp. W50 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, ESC, GEL, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, PX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC, NACET
137 Flavobacterium sp. W51 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, ESC, GLU, MNE, NAG, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGLUC, NACET
138 Psychrobacter sp. W53 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC
139 Chryseobacterium sp. W55 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, TRP, ESC, GLU, ARA, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGLUC, BLUC
140 Psychrobacter sp. W56 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC, BGLUR
141 Chryseobacterium sp. W57 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, GEL, GLU, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGLUC, BGLUC
142 Psychrobacter sp. W59 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC
143 Psychrobacter sp. W60 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC, BGAL, BGLUC, AGLUC, AMANN
144 Chryseobacterium sp. W62 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, TRP, GEL, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGLUC
145 Chryseobacterium sp. W63 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, TRP, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGLUC
146 Psychrobacter sp. W64 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC
147 Hymenobacter sp. W65 Surface ice, Windy Glacier, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, GLU, ARA, MNE, MAN, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC, NACET, AFUC
148 Arthrobacter sp. MMOR30 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak URE, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, AMANN
149 Leifsonia sp. MMOR32 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, OX, PHAL, EST8, LIP14, LEU VAL, CYS, PHAC, AGLUC, NACET
150 Arthrobacter sp. MMOR33 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, PAC, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC, AMANN
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie